ก.อุตฯ เร่งผลักดันมหานครผลไม้

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งผลักดันมหานครผลไม้ ตั้งคณะทำงานจัดทำร่างศึกษา ก่อนทดสอบความสนใจนักลงทุนปลายปีนี้

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ได้มีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ EFC ซึ่งคณะทำงานฯ จะศึกษาข้อมูลและยกร่างแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปคณะทำงานชุดนี้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

หลังจากนั้นจะเริ่มจัดจ้างศึกษาโครงการ EFC ที่จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตามกรอบการดำเนินโครงการจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และจัดทำการออกแบบรายละเอียด พร้อมประกาศทดสอบความสนใจของนักลงทุนช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอความเห็นต่อการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการ คือ ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการในอดีต กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน พิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมด้วย และเมื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการเรียบร้อยแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารายละเอียดโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะดำเนินงานในระยะต่อไป

ส่วนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อคิดเห็นถึงโครงการ EFC ควรเชื่อมโยงกับผลไม้ทุกพื้นที่ของประเทศ และผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้านด้วย รวมถึงเชื่อมโยงการขนส่งผลไม้เพื่อเข้าสู่ตลาดกลางของโครงการ และการบริหารจัดการโครงการควรเป็นมืออาชีพ และระยะต่อไปของโครงการอาจจะพิจารณาศึกษาสินค้าอื่น ๆ ที่มีการใช้ห้องเย็นจำนวนมากเช่นเดียวกับผลไม้ เพื่อเพิ่มช่องทางส่งออกให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลไม้ตลอดห่วงโช่อุปทาน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลไม้ และยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นมหานครผลไม้ของโลก ซึ่งจะตั้งโครงการ EFC ในพื้นที่นิคม Smart Park จังหวัดระยอง โดยภายในปีนี้จะต้องดำเนินการศึกษาทดสอบความสนใจนักลงทุนให้เสร็จและจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบต่าง ๆ ปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการโครงการ EFC ได้ในปี 2563 .-สำนักข่าวไทย